Prohledat tento blog

2012-02-24

Proč jsem poslal Územní plán obce Němčičky k soudu


Pět tisíc korun českých. Poplatky podražily.
Opravdu nebyla jiná možnost. Námitek při veřejném projednávání bylo podáno několik desítek a to ze strany téměř tuctu majitelů dotčených pozemků. Všechny, až na jednu zcela marginální, zastupitelstvo odmítlo. Vypořádání s těmito námitkami dle našeho názoru bylo nedostatečné. Byl jsem však jediný, kdo se odhodlal bránit tomuto skandálnímu zásahu do práv vlastníků dalšími možnými prostředky, v tomto případě návrhem ke KS v Brně, jak je uvedeno níže. 6 z 9 zastupitelů zcela ztratilo soudnost (dokonce zde hlasovala dcera proti námitkám matky a prarodičů, kteří byli návrhem ÚP poškozeni na právech k jejich nemovitostem), zbylí 3 se alibisticky zdrželi hlasování.
Přesto, že převzali a zapracovali některé připomínky, které jsme podávali prostřednictvím občanského sdružení Šípek k návrhu zadání, výsledný konečný návrh (samozřejmě bez konceptu, jak jinak) je skutečným paskvilem z hlediska krajinotvorby a z hlediska potenciální obnovy zemědělské tradice v obci.
Proto jsem po konzultaci s odborníky na územní a krajinné plánování (v tomto ohledu všem co chystají nějaké územní a krajinné plánování důrazně nedoporučuji služby Ing. Kleina z Brna, který je autorem ÚP) podal následující návrh. Ano, od 1. 1. 2012 je to za pět (viz obrázek), ale každá sranda něco stojí. Od 1. 1. 2012 má však možnost navrhovatel v případě uspění domáhat se úhrady soudních poplatků u odpůrce, tak uvidíme.....

Prostě a jednoduše - neodpustil bych si, kdybych věci nechal lhostejně běžet tak jak činí většina občanů, kteří sice na změny zahrnuté v novém ÚP kritizují, ale když mají něco proti tomu udělat nebo se nedejbože veřejně za svůj názor postavit, je naráz ticho. Chci důsledně využít všechny možnosti, které mi umožňuje právní řád této země. A styděl bych se, kdyby někdy v budoucnu se mě moje děti nebo vnuci, dožuji-li se jich, zeptali: "a to jste proti tomu nemohli něco udělat"?

Krajský soud v Brně                                                                                  Rooseveltova 16
601 95 Brno 
                                                           _____________________

V Němčičkách dne 17. 1. 2012

 Odpůrce:           Zastupitelstvo obce Němčičky, Němčičky 221, 691 07

Navrhovatel:     Richard Stávek, Němčičky 206, 691 07

 
Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu obce Němčičky 

I.
Úvod

Zastupitelstvo obce Němčičky podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona v souladu s ust. § 171 č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo dne 21.4.2011 usnesením Územní plán Němčičky (dále jen „územní plán“ nebo též „ÚP“).

Při zpracování územního plánu byly navrhovatelem podány námitky ze dne 30. 3. 2011. Zastupitelstvo obce Němčičky námitky k územnímu plánu vypořádalo negativně. Proces přijímání územního plánu a přijatý územní plán trpí řadou právních vad. Územní plán nebyl vydán zákonem stanoveným postupem, je v rozporu se zákonem (hmotným právem) a neobstojí v testu proporcionality.[1]

II.
Nedodržení zákonem stanoveného postupu

Zastupitelstvo obce Němčičky nepřijalo územní plán zákonem stanoveným postupem. Porušení zákonného postupu spatřuje navrhovatel zejména v negativním vypořádání námitek navrhovatele, kdy tyto byly zamítnuty, aniž byl zcela a řádně odůvodněn důvod zamítnutí. Stejnými vadami pak trpí i odůvodnění územního plánu, které je v mnoha částech neurčité a nelze v nich vysledovat důvody a uvážení pro vydání opatření. V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje nepřezkoumatelnost.[2]

Odpůrce ve svých odůvodněních k námitkám navrhovatele i v odůvodnění územního plánu odkazuje na stanoviska dotčených orgánů státní správy. Dle názoru navrhovatele však odpůrce  vůbec, nebo nedostatečně přihlédl k vyjádření dotčených orgánů státní správy, čímž došlo k porušení právních předpisů. Navrhovatel se neměl možnost v průběhu přijímání územního plánu seznámit s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a tyto informace se v potřebném rozsahu nedozvěděl ani v odůvodnění podaných námitek.[3]


III.
Rozpor se zákonem

Navrhovatel spatřuje rozpor napadeného územního plánu s hmotně právními předpisy, tedy zejména s limity a požadavky stavebního zákona, předpisů na ochranu zdraví lidí a životního prostředí a stavebně technickými předpisy.


III.A

Územní plán nerespektuje schválené Zadání územního plánu z března 2010, a to v následujícím: „Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Hospodárně využívat zastavěné území – podpora přestaveb, revitalizací a sanací území a zajistit ochranu nezastavěného území – zejména zemědělské a lesní půdy.“ (bod A, str. 3 Zadání)

Územní plán je v rozporu s konstatováním, že „řešené území není součástí žádné rozvojové osy“ (bod A) a také v rozporu s dlouhodobým demografickým vývojem obce (dokladováno tabulkou v Odůvodnění, str. 12). Územní plán  konstatuje, že „Obec Němčičky se nachází v blízkosti rozvojové osy republikového významu OS10. Předpokládáme proto nárůst počtu obyvatel o cca 15 %.“ Tento nárůst, který má přímý vliv na návrh rozvojových ploch obce, nemá tedy opodstatnění. Použitý podklad (Údaje o bytovém fondu SLBD 2001, ČSÚ) nelze považovat za aktuální, chybí srovnání s aktuálním stavem. Respektive není doloženo, že zpracovatelé územního plánu byli seznámeni se skutečným aktuálním stavem obydlenosti bytového fondu v obci.

Územní plán nezohledňuje dlouhodobě vysoký počet obytných nemovitostí nabízených k prodeji anebo zcela neobydlených a též není zohledněno vysoké procento domů obývaných pouze seniory ve vysokém věku bez navazujících generací. Kdyby tomu tak bylo, územní plán by reflektoval dostatek ploch vhodných pro přestavbu v rámci zastavěného území obce a nebylo by tudíž nutno hledat a v územním plánu vytyčovat nové lokality k zastavění (Z).  

Vytvořením a včleněním nových zastavitelných ploch v územním plánu došlo k porušení cíle upraveného v § 18 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), …územní plánování … určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Dle § 55 odst. 3 stavebního zákona je další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Toto v rámci přijímání ÚP odpůrcem prokázáno nebylo.

Vymezení zastavěného území neodpovídá zákonným podmínkám dle § 58 stavebního zákona.

Zejména zastavitelné plochy v územním plánu, zejména plochy Z9a a Z9b tak byly do územního plánu zahrnuty v rozporu s výše uvedenými ustanoveními právních předpisů.

Zahrnutí lokality Z09a a Z09b ÚP do plochy pro bydlení v rodinných domech je v rozporu s oprávněnými zájmy navrhovatele. Pozemky v rámci lokalit Z09a a Z09b jsou v erozně exponovaném území. Pozemky v lokalitě Bočky, které se nacházejí nad plánovanými lokalitami pro bydlení, jsou extrémně svažité. Při větších deštích zde probíhají erozní procesy, které budou mít velmi negativní vliv na případně zastavěné území. Hrozící eroze může způsobit značné škody na majetku vlastníků nově vytvořených stavebních parcel, resp. v budoucnu jejich domů. Za škodu na majetku by odpovídali vlastníci pozemků, které byly příčinou eroze, která způsobila vznik škody (příčinná souvislost). Jako vlastník potenciálně rizikových pozemků nemá navrhovatel zájem se takovému riziku vystavovat.

Lokalita územního plánu Z09a a Z09b se nachází přímo pod exponovanou lokalitou Špigle - Bočky. V textové části ÚP v bodě I. E. 5. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi je uvedeno, že k nejvýznamnějším erozním plochám patří lokality Špigle - Bočky, východně od obce. Na témže místě jsou obecně (tudíž nedostatečně odůvodněně) uvedeny připravované protierozní opatření (odvodňovací příkopy, zatravnění, aleje apod.), které jsou však vzhledem k erozní exponovanosti lokality Špigle - Bočky zcela nedostatečná. V současné době se v dané lokalitě nacházejí jak obhospodařované pozemky (vinice, sady apod.), tak i pozemky neudržované (zatravněné, staré sady, náletové křoviny). Zejména na pozemcích neudržovaných, kterých je velká část, probíhá značná eroze, kterou lze již nyní pravidelně sledovat na dotčených pozemcích a přilehlé polní komunikaci. K erozi tedy dochází na pozemcích s charakterem zatravněných ploch, na kterých se nacházejí stromy a náletové křoviny. Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná obecná protierozní opatření ve formě zatravnění exponovaných ploch, případně jejich osázení stromy nepovede k požadovanému cíli. Ani navrhované odvodňovací příkopy nesplní svůj účel, jelikož zde nejde jen o odvedení vody, ale v rámci eroze dochází k úniku velkého množství sprašového bahna, které nebudou schopny odvodňovací příkopy odvést, budou zaneseny a tudíž přestanou být funkční.

Účinná protierozní opatření by musela spočívat např. ve vybudování rozsáhlých opěrných zdí, které by do budoucna  mohly teoreticky omezit riziko eroze. Tyto opěrné, protierozní zdi by však byly značně nákladné (v řádu milionů korun), byly by též zásahem do krajiny a jejího rázu. Protierozní opatření však nejsou v územním plánu zohledněna, resp. nejsou konkretizována, což je v rozporu s oprávněnými zájmy navrhovatele a ostatních majitelů pozemků.


III.B
Územní plán dostatečně neřeší otázku starých ekologických zátěží, neboť konstatuje, že skládky jsou rekultivovány nebo na nich probíhá rekultivace. Navrhovatel konstatuje, že údaj od MěÚ Hustopeče – odbor životního prostředí neodpovídá skutečnosti, zejména v části týkající se rozsahu skládek zakreslených ve výkresové části ÚP.

Do výčtu starých ekologických zátěží nebyla zahrnuta vodní plocha jako následek těžby ropy v 70. letech v severní části katastru (pozemky p. č. 1397, 1399/2 a 1398, to vše k.ú. Němčičky), která svým obsahem představuje přímé ohrožení života osob a živých organismů.

Územní plán ruší lokální biokoridory, které nemají návaznost na další prvky ÚSES v sousedních katastrálních území, stejně jako v k.ú. Němčičky. Není zde dokladováno, zda je uvedená úprava v souladu s platnými územními plány sousedních obcí. V ÚP není  odůvodněno, z jakého důvodu je nadregionální biokoridor vymezen parametry regionálního biokoridoru, tj. šířkou pouhých 40 m. Takovéto vymezení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ochrany přírody.

Územní plán prodlužuje zastavitelnou lokalitu Z09 o lokality Z09a a Z09b, čímž se zastavitelné území dostává do bezprostřední blízkosti lokality Natura 2000 Velký Kuntínov. Toto je v rozporu s právními předpisy ochrany přírody a krajiny. Výstavba je zde umožněna udělením výjimky z 50 m na 25 m výstavby od okraje lesa, k čemuž chybí opodstatnění (není specifikováno na základě jaké a kým vydané výjimky se zde připouští výstavba v blízkosti lesa). Domnívám se, že udělením výjimky oprávněným správním orgánem došlo k porušení právních předpisů. Nebyly naplněny zákonné předpoklady pro udělení výjimky pro výstavbu v blízkosti lesa.

Výše uvedené je v rozporu s cíli územního plánovaní dle § 18 odst. 4  stavebního zákona, kdy  územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Při vytváření územního plánu nebyly brány v potaz úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona, zejména povinnost pořizovatele (odpůrce):
a)      prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
b)      vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
c)      vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4), 12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
d)      uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
e)      zohledňovat vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.

Nedodržením výše uvedených povinností odpůrce jako zadavatele, došlo k porušení stavebního zákona. Za nejzávažnější porušení považujeme porušení povinnosti dle § 19 odst. 2 stavebního zákona.


IV.
Zásah do práva na podnikání

Zahrnutím lokalit Z09a a Z09b do plochy pro bydlení bude ztíženo právo navrhovatele (nejen jeho) na nerušené zemědělské podnikání. Navrhovatel v uvedených plochách, doposud zahrnutých jako zemědělská půda, vlastní několik parcel, které využívá k zemědělskému podnikání. Navrhovatel má záměr vysázet na některých parcelách ovocné sady. Pokud se však v uvedené oblasti bude zahájena výstavba domů k bydlení, bude možnost využití pozemků k zemědělské činnosti minimálně ztíženo. Bude omezen přístup zemědělské techniky na pozemky, bude nutné řešit následnou očistu asfaltových cest, bude nutné řešit sousedské vztahy spojené s výstavbou domů, zejména imise ze stínění domů na jeho pozemky apod. Uvedená změna územního plánu tak zasahuje do práva navrhovatel na podnikání.


V.
Návrh

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že navrhovatel byl vydaným územním plánem Němčičky ze dne 21. 4. 2011 zkrácen na svých právech a územní plán nepřiměřeným způsobem zasahuje do jeho práv, zejména do práva vlastnického, práva na podnikání a práva na ochranu zdraví a příznivého životního prostředí.

Navrhujeme, aby Nejvyšší správní soud vydaný Územní plán obce Němčičky ze dne 21. 4. 2011 jako opatření obecné povahy v celém rozsahu zrušil.

…………………………
Ing. Richard Stávek


[1] Rozsudek NSS ze dne 27. září 2005, č.j. 1 Ao 1/2005 – 98
[2] Rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136
[3] Rozsudek NSS ze dne 7. ledna 2009, č.j.  2 Ao 2/2008 – 62

3 komentáře:

  1. Hodně úspěchů... jen nevím - ten návrh - aby Nejvyšší správní soud zrušil... to se žaluje od nového roku na kraji, ne? Dál se bojím, že zastupitelstvo obce Němčičky není právní subjekt... nejde žalovat. Toto nevím jistě - platí, že odpůrcem je ten, kdo vydal opatření obecné povahy, jehož zrušení nebo zrušení jeho části je navrhováno, což je zastupitelstvo, já bych žaloval ale obec. Snad jste to konzultoval, byla by to škoda. JURA

    OdpovědětVymazat
  2. Ne je to dobře, dává odvolání na NSS aby to zrušil jako celek. Jinak se pak dává žádost na přezkum na Kraj. Jako silný prvek tam vidím tu NATURU a pak podle mě naprosto diletantsky řešené zametené připomínky k ÚP. Hodně štěstí. Jinak z urbanistického hlediska je to naprostá hloupost zastavovat tu lokalitu za rybníkem. Jenda

    OdpovědětVymazat
  3. Jendo, houby... žádné odvolání nedává, navrhuje zahájit řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, nedá mi to, protože od 1. 1. 2012 se to žaluje na krajském soudě, což dle textu RS dělá, má ale blbě petit - nemá rušit NSS ale KS Brno. Novelou zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, účinnou od 1. ledna 2012, jsou k řízení o zřušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem příslušné krajské soudy rozhodující ve správním soudnictví. Nejvyšší správní soud nově rozhoduje o kasačních stížnostech (§ 110 s. ř. s.) proti rozhodnutí krajských soudů. Hlavně ale žalovat se má ne zastupitelstvo - to je jen orgán obce bez právní subjektivity ale obec. Jsou to formality ale důležité. Jestli to tak zůstane, tak to dle mého dopadne špatně (bez ohledu na obsah). JURA

    OdpovědětVymazat