Prohledat tento blog

2012-02-24

Proč jsem poslal Územní plán obce Němčičky k soudu


Pět tisíc korun českých. Poplatky podražily.
Opravdu nebyla jiná možnost. Námitek při veřejném projednávání bylo podáno několik desítek a to ze strany téměř tuctu majitelů dotčených pozemků. Všechny, až na jednu zcela marginální, zastupitelstvo odmítlo. Vypořádání s těmito námitkami dle našeho názoru bylo nedostatečné. Byl jsem však jediný, kdo se odhodlal bránit tomuto skandálnímu zásahu do práv vlastníků dalšími možnými prostředky, v tomto případě návrhem ke KS v Brně, jak je uvedeno níže. 6 z 9 zastupitelů zcela ztratilo soudnost (dokonce zde hlasovala dcera proti námitkám matky a prarodičů, kteří byli návrhem ÚP poškozeni na právech k jejich nemovitostem), zbylí 3 se alibisticky zdrželi hlasování.
Přesto, že převzali a zapracovali některé připomínky, které jsme podávali prostřednictvím občanského sdružení Šípek k návrhu zadání, výsledný konečný návrh (samozřejmě bez konceptu, jak jinak) je skutečným paskvilem z hlediska krajinotvorby a z hlediska potenciální obnovy zemědělské tradice v obci.
Proto jsem po konzultaci s odborníky na územní a krajinné plánování (v tomto ohledu všem co chystají nějaké územní a krajinné plánování důrazně nedoporučuji služby Ing. Kleina z Brna, který je autorem ÚP) podal následující návrh. Ano, od 1. 1. 2012 je to za pět (viz obrázek), ale každá sranda něco stojí. Od 1. 1. 2012 má však možnost navrhovatel v případě uspění domáhat se úhrady soudních poplatků u odpůrce, tak uvidíme.....

Prostě a jednoduše - neodpustil bych si, kdybych věci nechal lhostejně běžet tak jak činí většina občanů, kteří sice na změny zahrnuté v novém ÚP kritizují, ale když mají něco proti tomu udělat nebo se nedejbože veřejně za svůj názor postavit, je naráz ticho. Chci důsledně využít všechny možnosti, které mi umožňuje právní řád této země. A styděl bych se, kdyby někdy v budoucnu se mě moje děti nebo vnuci, dožuji-li se jich, zeptali: "a to jste proti tomu nemohli něco udělat"?

Krajský soud v Brně                                                                                  Rooseveltova 16
601 95 Brno 
                                                           _____________________

V Němčičkách dne 17. 1. 2012

 Odpůrce:           Zastupitelstvo obce Němčičky, Němčičky 221, 691 07

Navrhovatel:     Richard Stávek, Němčičky 206, 691 07

 
Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu obce Němčičky 

I.
Úvod

Zastupitelstvo obce Němčičky podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona v souladu s ust. § 171 č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo dne 21.4.2011 usnesením Územní plán Němčičky (dále jen „územní plán“ nebo též „ÚP“).

Při zpracování územního plánu byly navrhovatelem podány námitky ze dne 30. 3. 2011. Zastupitelstvo obce Němčičky námitky k územnímu plánu vypořádalo negativně. Proces přijímání územního plánu a přijatý územní plán trpí řadou právních vad. Územní plán nebyl vydán zákonem stanoveným postupem, je v rozporu se zákonem (hmotným právem) a neobstojí v testu proporcionality.[1]

II.
Nedodržení zákonem stanoveného postupu

Zastupitelstvo obce Němčičky nepřijalo územní plán zákonem stanoveným postupem. Porušení zákonného postupu spatřuje navrhovatel zejména v negativním vypořádání námitek navrhovatele, kdy tyto byly zamítnuty, aniž byl zcela a řádně odůvodněn důvod zamítnutí. Stejnými vadami pak trpí i odůvodnění územního plánu, které je v mnoha částech neurčité a nelze v nich vysledovat důvody a uvážení pro vydání opatření. V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje nepřezkoumatelnost.[2]

Odpůrce ve svých odůvodněních k námitkám navrhovatele i v odůvodnění územního plánu odkazuje na stanoviska dotčených orgánů státní správy. Dle názoru navrhovatele však odpůrce  vůbec, nebo nedostatečně přihlédl k vyjádření dotčených orgánů státní správy, čímž došlo k porušení právních předpisů. Navrhovatel se neměl možnost v průběhu přijímání územního plánu seznámit s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a tyto informace se v potřebném rozsahu nedozvěděl ani v odůvodnění podaných námitek.[3]


III.
Rozpor se zákonem

Navrhovatel spatřuje rozpor napadeného územního plánu s hmotně právními předpisy, tedy zejména s limity a požadavky stavebního zákona, předpisů na ochranu zdraví lidí a životního prostředí a stavebně technickými předpisy.


III.A

Územní plán nerespektuje schválené Zadání územního plánu z března 2010, a to v následujícím: „Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Hospodárně využívat zastavěné území – podpora přestaveb, revitalizací a sanací území a zajistit ochranu nezastavěného území – zejména zemědělské a lesní půdy.“ (bod A, str. 3 Zadání)

Územní plán je v rozporu s konstatováním, že „řešené území není součástí žádné rozvojové osy“ (bod A) a také v rozporu s dlouhodobým demografickým vývojem obce (dokladováno tabulkou v Odůvodnění, str. 12). Územní plán  konstatuje, že „Obec Němčičky se nachází v blízkosti rozvojové osy republikového významu OS10. Předpokládáme proto nárůst počtu obyvatel o cca 15 %.“ Tento nárůst, který má přímý vliv na návrh rozvojových ploch obce, nemá tedy opodstatnění. Použitý podklad (Údaje o bytovém fondu SLBD 2001, ČSÚ) nelze považovat za aktuální, chybí srovnání s aktuálním stavem. Respektive není doloženo, že zpracovatelé územního plánu byli seznámeni se skutečným aktuálním stavem obydlenosti bytového fondu v obci.

Územní plán nezohledňuje dlouhodobě vysoký počet obytných nemovitostí nabízených k prodeji anebo zcela neobydlených a též není zohledněno vysoké procento domů obývaných pouze seniory ve vysokém věku bez navazujících generací. Kdyby tomu tak bylo, územní plán by reflektoval dostatek ploch vhodných pro přestavbu v rámci zastavěného území obce a nebylo by tudíž nutno hledat a v územním plánu vytyčovat nové lokality k zastavění (Z).  

Vytvořením a včleněním nových zastavitelných ploch v územním plánu došlo k porušení cíle upraveného v § 18 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), …územní plánování … určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Dle § 55 odst. 3 stavebního zákona je další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Toto v rámci přijímání ÚP odpůrcem prokázáno nebylo.

Vymezení zastavěného území neodpovídá zákonným podmínkám dle § 58 stavebního zákona.

Zejména zastavitelné plochy v územním plánu, zejména plochy Z9a a Z9b tak byly do územního plánu zahrnuty v rozporu s výše uvedenými ustanoveními právních předpisů.

Zahrnutí lokality Z09a a Z09b ÚP do plochy pro bydlení v rodinných domech je v rozporu s oprávněnými zájmy navrhovatele. Pozemky v rámci lokalit Z09a a Z09b jsou v erozně exponovaném území. Pozemky v lokalitě Bočky, které se nacházejí nad plánovanými lokalitami pro bydlení, jsou extrémně svažité. Při větších deštích zde probíhají erozní procesy, které budou mít velmi negativní vliv na případně zastavěné území. Hrozící eroze může způsobit značné škody na majetku vlastníků nově vytvořených stavebních parcel, resp. v budoucnu jejich domů. Za škodu na majetku by odpovídali vlastníci pozemků, které byly příčinou eroze, která způsobila vznik škody (příčinná souvislost). Jako vlastník potenciálně rizikových pozemků nemá navrhovatel zájem se takovému riziku vystavovat.

Lokalita územního plánu Z09a a Z09b se nachází přímo pod exponovanou lokalitou Špigle - Bočky. V textové části ÚP v bodě I. E. 5. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi je uvedeno, že k nejvýznamnějším erozním plochám patří lokality Špigle - Bočky, východně od obce. Na témže místě jsou obecně (tudíž nedostatečně odůvodněně) uvedeny připravované protierozní opatření (odvodňovací příkopy, zatravnění, aleje apod.), které jsou však vzhledem k erozní exponovanosti lokality Špigle - Bočky zcela nedostatečná. V současné době se v dané lokalitě nacházejí jak obhospodařované pozemky (vinice, sady apod.), tak i pozemky neudržované (zatravněné, staré sady, náletové křoviny). Zejména na pozemcích neudržovaných, kterých je velká část, probíhá značná eroze, kterou lze již nyní pravidelně sledovat na dotčených pozemcích a přilehlé polní komunikaci. K erozi tedy dochází na pozemcích s charakterem zatravněných ploch, na kterých se nacházejí stromy a náletové křoviny. Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná obecná protierozní opatření ve formě zatravnění exponovaných ploch, případně jejich osázení stromy nepovede k požadovanému cíli. Ani navrhované odvodňovací příkopy nesplní svůj účel, jelikož zde nejde jen o odvedení vody, ale v rámci eroze dochází k úniku velkého množství sprašového bahna, které nebudou schopny odvodňovací příkopy odvést, budou zaneseny a tudíž přestanou být funkční.

Účinná protierozní opatření by musela spočívat např. ve vybudování rozsáhlých opěrných zdí, které by do budoucna  mohly teoreticky omezit riziko eroze. Tyto opěrné, protierozní zdi by však byly značně nákladné (v řádu milionů korun), byly by též zásahem do krajiny a jejího rázu. Protierozní opatření však nejsou v územním plánu zohledněna, resp. nejsou konkretizována, což je v rozporu s oprávněnými zájmy navrhovatele a ostatních majitelů pozemků.


III.B
Územní plán dostatečně neřeší otázku starých ekologických zátěží, neboť konstatuje, že skládky jsou rekultivovány nebo na nich probíhá rekultivace. Navrhovatel konstatuje, že údaj od MěÚ Hustopeče – odbor životního prostředí neodpovídá skutečnosti, zejména v části týkající se rozsahu skládek zakreslených ve výkresové části ÚP.

Do výčtu starých ekologických zátěží nebyla zahrnuta vodní plocha jako následek těžby ropy v 70. letech v severní části katastru (pozemky p. č. 1397, 1399/2 a 1398, to vše k.ú. Němčičky), která svým obsahem představuje přímé ohrožení života osob a živých organismů.

Územní plán ruší lokální biokoridory, které nemají návaznost na další prvky ÚSES v sousedních katastrálních území, stejně jako v k.ú. Němčičky. Není zde dokladováno, zda je uvedená úprava v souladu s platnými územními plány sousedních obcí. V ÚP není  odůvodněno, z jakého důvodu je nadregionální biokoridor vymezen parametry regionálního biokoridoru, tj. šířkou pouhých 40 m. Takovéto vymezení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ochrany přírody.

Územní plán prodlužuje zastavitelnou lokalitu Z09 o lokality Z09a a Z09b, čímž se zastavitelné území dostává do bezprostřední blízkosti lokality Natura 2000 Velký Kuntínov. Toto je v rozporu s právními předpisy ochrany přírody a krajiny. Výstavba je zde umožněna udělením výjimky z 50 m na 25 m výstavby od okraje lesa, k čemuž chybí opodstatnění (není specifikováno na základě jaké a kým vydané výjimky se zde připouští výstavba v blízkosti lesa). Domnívám se, že udělením výjimky oprávněným správním orgánem došlo k porušení právních předpisů. Nebyly naplněny zákonné předpoklady pro udělení výjimky pro výstavbu v blízkosti lesa.

Výše uvedené je v rozporu s cíli územního plánovaní dle § 18 odst. 4  stavebního zákona, kdy  územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Při vytváření územního plánu nebyly brány v potaz úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona, zejména povinnost pořizovatele (odpůrce):
a)      prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
b)      vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
c)      vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4), 12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
d)      uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
e)      zohledňovat vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.

Nedodržením výše uvedených povinností odpůrce jako zadavatele, došlo k porušení stavebního zákona. Za nejzávažnější porušení považujeme porušení povinnosti dle § 19 odst. 2 stavebního zákona.


IV.
Zásah do práva na podnikání

Zahrnutím lokalit Z09a a Z09b do plochy pro bydlení bude ztíženo právo navrhovatele (nejen jeho) na nerušené zemědělské podnikání. Navrhovatel v uvedených plochách, doposud zahrnutých jako zemědělská půda, vlastní několik parcel, které využívá k zemědělskému podnikání. Navrhovatel má záměr vysázet na některých parcelách ovocné sady. Pokud se však v uvedené oblasti bude zahájena výstavba domů k bydlení, bude možnost využití pozemků k zemědělské činnosti minimálně ztíženo. Bude omezen přístup zemědělské techniky na pozemky, bude nutné řešit následnou očistu asfaltových cest, bude nutné řešit sousedské vztahy spojené s výstavbou domů, zejména imise ze stínění domů na jeho pozemky apod. Uvedená změna územního plánu tak zasahuje do práva navrhovatel na podnikání.


V.
Návrh

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že navrhovatel byl vydaným územním plánem Němčičky ze dne 21. 4. 2011 zkrácen na svých právech a územní plán nepřiměřeným způsobem zasahuje do jeho práv, zejména do práva vlastnického, práva na podnikání a práva na ochranu zdraví a příznivého životního prostředí.

Navrhujeme, aby Nejvyšší správní soud vydaný Územní plán obce Němčičky ze dne 21. 4. 2011 jako opatření obecné povahy v celém rozsahu zrušil.

…………………………
Ing. Richard Stávek


[1] Rozsudek NSS ze dne 27. září 2005, č.j. 1 Ao 1/2005 – 98
[2] Rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136
[3] Rozsudek NSS ze dne 7. ledna 2009, č.j.  2 Ao 2/2008 – 62

2012-02-20

Grande Anse d´Arlet, O.K. a spol.

Co jsem dělal 20. 2. před 9 lety? Ani se neptejte. Anebo proč vlastně ne? Říkal jsem si, že občas zalistuji v denících z mých kdysi dávných cest. Když se podívám na dnešní datum, musím psát o jediné cestě, která má dnes výročí. Ano, před devíti lety jsem využil pozvání mého kamaráda a mého mořeplaveckého gurua, Oldřicha Karáska a v únoru a březnu 2003 na palubě jeho lodi "O.K." strávil několik úžasných týdnů plavbami mezi karibskými Návětrnými ostrovy (Windward islands), jižní větví Malých Antil, kam patří Dominika, Grenada, Grenadiny, Martinik, Svatá Lucie a Svatý Vincenc.

Ale pojďme k samotným palubním zápiskům! (Jak vidno na snímku, v batohu se mi při zpáteční cestě roztekl váleček surového kakaa, které částečně dešifrovalo zápisky takovým způsobem, že mě jejich současný přepis dal pěkně zabrat - zejména mozkovým závitům v sekci paměť). Jo a omluvte sloh - to víte, na cestách (v sedě, během plavby, v leže...) se píše všelijak a hlavně není moc času...na sestrojování uhlazených statí...

(Na cestu jsem vyrážel 19. 2. z vídeňského letiště Vídně s jedním týpkem ze Zlína, říkejme mu třeba Hujer - zůčastnění vědí :-)
2. den, čtvrtek, 20. února 2003 Kolem šesté jsem se už procházel po pláži, na které jsme spali (moc jsem toho tehdy kvůli časovému posunu a rozjívení z tropického klimatu nenaspal - doma mrazy, po příletu 30 ve stínu a řádná vlhkost vzduchu), fotil zajímavosti a pozoroval normální život ostrova. Bylo to super. V pů sedmé jsem vzbudil Hujera, něco jsme pojedli a průběžně rozkládali a sušili věci, co nám zmokli během několika nočních poměrně intenzivních spršek. Balili jsme kolem osmé. Když jsem se už zase notně vyhládlý cpal ještě zbylým chlebem s eidamem a zapíjel to vodou, šel okolo bělošský pár a pán s úsměvem a kontinentálně francouzsky jakoby mimochodem prohodil: Bon apetit! Francouz se nezapře. Po pláži taky běhali ranní sportovci, lidé chodili k molu na ferry do Fort-de-France - asi do práce. Vyrazili jsme po chvíli pěšky do Grande Anse d´Arlet, kde měla kotvit plachetnice a čekat nás Olan. Jenže v tom ranním dusnu a ještě neaklimatizovaní, jsme na prvním kopečku lenivě zastavili a jali se stopovat. Po neskutečných 5 minutách nám zastavila nádherná, asi dvacetiletá čokoládová gazela v Twingu. Vůbec jsem nechápal, že jsme se tam k ní oba vlezli i s našima poměrně objemnýma batohama (obvykle jsem na cestu vozíval tolik proviantu, že zabíral vždy více než polovinu všech zavazadel - jak hmotnostně, tak objemově) - no jo, ale když se chce, všechno jde. Slečna byla velmi milá a příjemná, až jsem si říkal, proč jsem toho Hujera bral :-) Ale co už. Byla tak ochotná, že nás zavezla až k samotnému molu u břehu. A tak jsme poděkovali a vystoupili. Nebylo ještě ani devět hodin ráno, tak jsem tušil, že Oldík ještě chrupká, jak bylo jeho oblíbenou činností. Náš budoucí příbytek a přesunovadlo jsem identifikoval mezi těmi luxusními jachtami a katamarány vcelku snadno, už na značnou dálku. Vyrazili jsme po pláži, abychom se k ní dostali co nejblíže - tedy kolmo. (nečitelné - několik řádků textu...) Před polednem jsme s Hujerem vyrazili v dingy (nafukovacím člunku, který přibližuje posádku na břeh, je-li plavidlo na kotvě) na pláž, člunek nechali uvázaný na pláži u jakéhosi plotu a čli si projít břeh. Docela žhnul Oskar (mé intimní označení Slunce), tak jsme po chvílích posedávali ve stínu palem, vzpomínali na únorové plískanice u nás, koupali se, dali si po cígárku, které Hujer zručně ubalil, místní pivko, pokecali a před třetí odpolední jsme za se vyrazili na loď. Olda byl zabraný do tisku (měl přání mu přivézt spoustu i starých novin a časopisů - nebyl už několik měsíců v Česku). Já jsem poté psal deník a odpočíval v mé kobce - futrálu (nejmenší místo na spaní na lodi byla taková díra o rozměrech cca 60x80x180 cm pod zádí, kam vždy vlezl ten nejmenší nebo nejohebnější - což jsem byl v to mto případě zase já!) a Hujer se šel potápět. Pak že poplave zase na břeh. Tak jsme různě kecali. Před pátou hodinou začal Olda vařit - makaróny s jeho velmi ostrou tomatovou omáčkou a sýrem. Hujer připlul o něco později, když zrovna Olda vyrážel na člunku nakoupit pěčivo na ráno. Dopisoval jsem si zápisky, četl si a pak jsme po večeři vyrazili s Hujerem opět na břeh, že si tentokrát uděláme pěší procházku do blízké osady Anse d´Arlet, která měla být o něco větší a zásobenější, než těch pár domků, kde jsme kotvili. (nečitelné...asi 1 věta...). Šli jsme dál kolem malého venkovského sídlišťátka zhruba s 50 byty, kde bydleli Kreolci.
Vzduch byl krásně vlhký, teplý, pěší podvečerní cesta byla fantastická. Přišli jsme do Anse d´Arlet, kde nás nejvíc zaujala fasáda místního CINEMA PALACE, tak jsme si ji začali fotit, už se šeřelo. V tom přijelo auto (
přímo před objektiv - pamatuju si to jako dnes - a to víte, během vteřiny neschováte všecko to nářadíčko), takže šlachovitý mladík s odhodlaným výrazem ve tváři, co vystupoval z auta, spatřil, že míříme svými aparáty k němu a rázně k nám vykročil. (nečitelné...) Přistoupil k Hujerovi, hrozivě rozhazoval rukama, vykřikoval cosi zkomolenou francouzštinou, pak přešel do kreolštiny, pak zase do francouzštiny a nakonec do lámané angličtiny, ale to už jen nadával. Prý jsme mu ukradli do kamery duši a ani jsme se jej nezptali a on je prý zlý a klidně nás teď může podřezat, zastřelit, prostě zabít. Docela soda. Pak vzal Hujerovi za objektiv a že ho rozbije o zem. No bylo to psycho. (čekal jsem kdy cvakne vystřelovák - ať už jeho nebo Hujerův :-) Začal jsem k tomu mladíkovi mluvit lámanou francouštinou, smířlivě, ale rázně, kluk se chvíli cukal, pak se otočil a odešel. Šli jsme rychle dál. (abychom se dostali z těch míst prapodivného setkání). Šli jsme dál. Osada byla sice větší než ta naše domovská v zátoce, ale jinak stejná díra (nemyslel jse to jistě nijak pejorativně, byla to krásná, turistůprázdná místa tropického ostrova). Kdesi v baru na pláži jsme si dali půllitr globální slivky Heinekena a šli zpátky. Procházka mě příjemně unavila, protože sotva jsme přijeli na O.K., tak jak jsem byl oblečený, jsem ihned v hlavní kajutě na lavce uplně během pár minut vytuhl.
(pokračování v některém dalším roce v únoru :-)

No, bylo to pěkných pár týdnů. Jachtou v Karibiku s plnou penzí za 200 EUR. To jde, ne?

V noci nešlo spát...noční pohled ze spacáku na pláži :-)
Rybáři po ránu vyráží na lov, v pozadí v oparu Fort-de-France, hlavní město ostrova
Snídaně...!
Bourání nocležiště - foto Hujer
Palmí školka
Tento pohled zbožňuju...
Procházka do Anse d´Arlet
Zlověstné místo před kinem - gangster zcela v pravo, zrovna mne registruje...
titulka deníku. Kakau padly dále nějaké oděvy a pár drobností. Fuj.


A na závěr motto z přebalu cestovního deníku (pokud by to nebylo čitelné):
"Czech republic? Is it any island? And where?"......celník v přístavu na ostrově St. Vincent při ohlašování našeho pobytu kvůli vízové povinosti 10 USD/os.

2012-02-19

Co právě čtu...Výsevní dny 2012


Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO již 18. rokem vydává publikaci Výsevní dny. Jedná se o překlad stejnojmenné knížky od Marie Thunové, která každým rokem vychází již půl století. A o co se přesně jedná?

Výsevní dny  jsou pro mne především kalendářem konstelací pro zahrádkáře a zemědělce. Podle informací uvedených v nich, se čtenář může rozhodnout o prováděných pracích na zahradě, na poli, v sadech či vinicích podle přírodních kosmických rytmů, zkrátka nepřijdou ani včelaři.
V úvodní obecné části jsou popsány provozní polní pokusy s preparáty, plodinami, konstelacemi , čtenář se dozví o některých zásadách spojených se sklizní plodin, chorobách rostlin, přečte si o použití kopřivy, získá návod jak bojovat se živočišnými škůdci.
Zajímavé je v tomto ohledu doporučení: "při kalamitním výskytu hrabošů, myší a ptáků (třeba by to šlo aplikovat na špačky - pozn. RS) spálíme několik kožek při postavení Venuše před Štírem a Měsíce před Býkem a popel rozsypeme (obvykle se tak děje do rohů parcel - pozn. RS)". Pozadu nezůstává ani tato lahůdka: "Při velkém výskytu slimáků posbíráme asi 50 až 60 kusů, dáme je do vědra s vodou a pevně uzavřeme víkem. Vědro musí být po okraj naplněné vodou (slimáky zásadně nespařujeme horkou vodou). Tento zákvas založíme za Měsíce před Rakem, necháme čtyři dny stát a za dalšího postavení Měsíce před Rakem zákvasem postříkáme plochy, kde slimáci škodí." Úžasné!
Nemalý rozsah je podrobnými informacemi věnován biodynamickému kravincovému preparátu – jeho přípravě, péči o něj a použití. Zajímavostí jsou též bezesporu termíny pro výsev/výsadbu stromů a keřů a pro porážení speciálních dřevin.

Z toho vybírám termíny pro výsadbu ovocných dřevin:

29. 2.: třešeň
4. 3.: hrušeň, slíva, švestka
15. 4.: líska, slíva, švestka
6. 5.: slíva, švestka
29. 6.: líska
19. 7.: třešeň
15. 8.: hrušeň
24. 8.: líska
29. 9.: líska
4. 10.: hrušeň
28. 10.: třešeň, jabloň, ořešák
1. 11.: hrušeň
3. 12.: líska, jabloň, kaštanovník, ořešák
17. 12.: jabloň, kaštanovník, ořešák
23. 12.: hrušeň

Ústřední část publikace, kalendář jednotlivých dní podle měsíců, je uvozen popisem dnů kořenových, listových, květových a plodových, takže ani úplný začátečník nezůstane nezasvěcen (a pro mírně pokročilé biodynamiky je to dobrým prosvištěním nauky). Níže uvádíme výtah doporučených dní pro řez révy a ovocných dřevin.

Řez
od 8. 1. 11 hod. do 19. 1. 16 hod.
od 3. 2. 11 hod. do 14. 2. 22 hod.
od 1. 3. 20 hod. do 13. 3. 18 hod.
od 29. 3. 3 hod. do 31. 3. 24 hod.
V knize není zapomenuto ani na výsadbu. Na duben a květen jsou doporučeny tyto výsadbové termíny:
Výsadba
od 1. 4. 0 hod. do 9. 4. 22 hod.
od 25. 4. 8 hod. do 30. 4. 24 hod.
od 1. 5. 0 hod. do 8. 5. 3 hod
od 22. 5. 14 hod. do 31. 4., 24 hod.
(A že má termín výsadby vliv na ujmutí keřů, potvrzuji 100%ní zkušeností z výsadby v roce 2007! 50 zbylých keřů bylo vysazeno až o týden později, kdy byla nevhodná konstelace, ujmutí keřů bylo o 30-40% nižší)

Publikace Výsevní dny patří v našem domě k nejosahávanějším knihám a nejinak to mu bude i letos - je vítaným pomocníkem a rádcem od ledna až do prosince.
Biodynamika, jakási vyšší nadstavba bioprodukce, vznikla téměř před 100 lety u nás v Evropě a nyní má své příznivce, svazy a producenty v zemích všech kontinentů. Je neopominutelnou součástí zemědělských systémů a vpravdě je nejcitlivějším z nich k životnímu prostředí. Rozhodně stojí za to některé její prvky vyzkoušet, ať už jako doplněk integrované produkce či ekologického systému.
Součástí publikace je v závěru též soubor receptů z biopotravin, takže si na své přijdou i kulináři.
Publikaci Výsevní dny 2012 je možno zakoupit v redakci Vinařského obzoru nebo v e-shopu na www.vinarskyobzor.cz. Cena je 79 Kč vč. DPH 14%.